Zintegrowana ochrona roślin jako odpowiedź na zmiany klimatu (INPACT)

Projekt koncentruje się na zdrowiu roślin w produkcji warzyw i owoców, ponieważ sektor ten jest dotknięty utrudnionym przepływem informacji i zmianami klimatycznymi. Konsorcjum pracuje nad opracowaniem nowych materiałów szkoleniowych, które ułatwią prowadzenie przyjaznej dla środowiska produkcji w tym sektorze.

inpact.jpg
Materiały szkoleniowe
internetowe materiały edukacyjne zawierające praktyczną wiedzę na temat integrowanej ochrony roślin w sektorze owoców i warzyw. Jest to materiał ilustrowany dla wybranych roślin: objawy/diagnoza/szkodniki, choroby opisane/ochrona w łatwy i przyswajalny sposób.
Platforma
Najlepsze praktyki
Program nauczania

Pomagamy rolnikom zdobyć wiedzę na temat zrównoważonej ochrony roślin.

O projekcie

inpact2.jpg

Badanie znajomości technologii cyfrowych i potrzeb grup docelowych Głównym celem tego rezultatu jest zbadanie potrzeb w zakresie treści i narzędzi, które mogłyby pomóc w lepszym zrozumieniu zagadnień związanych z ochroną roślin.

Badania: Badanie dotyczące umiejętności cyfrowych i potrzeb grup docelowych  - PDF
Analiza interesariuszy - PDF

Materiały szkoleniowe na temat ochrony roślin z uwzględnieniem analizy nowych szkodników Rezultat ten polega na zebraniu tych innowacyjnych najlepszych praktyk z krajów partnerskich, które nie są dostępne w materiałach szkoleniowych, jednak ich skuteczność została już udowodniona; a także na opracowaniu materiałów edukacyjnych online, które zawierają praktyczną wiedzę na temat integrowanej ochrony roślin w sektorze owoców i warzyw.


Najlepsze praktyki
Projektowanie i tworzenie dostosowanych do potrzeb zasobów edukacyjnych  - PDF

Platforma internetowa i cyfrowe materiały szkoleniowe

Głównym celem tego rezultatu jest ukierunkowanie materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk odpowiednio do potrzeb grupy docelowej zdefiniowanej w badaniach.

Link do platformy internetowej.

În ultimul deceniu, accesul la cunoștințe și la inovare a devenit esențial pentru ca agricultorii să poată lua decizii în timp util pentru a evita pierderile financiare, pentru a avea acces la piețe, pentru a proteja culturile și pentru a atenua riscurile generate de schimbările climatice. În plus, experții, formatorii și consilierii în domeniul protecției plantelor trebuie, de asemenea, să fie la curent cu noii dăunători și agenți patogeni, cu mijloacele de protecție și cu strategiile preventive. Fluxul de informații restrâns poate avea ca rezultat o planificare și o execuție defectuoasă a protecției plantelor, poate duce la costuri și pierderi ridicate pentru agricultori și ar putea avea un impact asupra siguranței alimentare și un efect negativ asupra schimbărilor climatice. Prin urmare, consorțiul va lucra pentru a dezvolta noi materiale de formare pentru a facilita producția de culturi ecologice. 

Obiectivul general al proiectului este de a oferi fermierilor soluții care să abordeze factorii care pot determina structura costurilor, profitul și, de asemenea, siguranța și securitatea alimentară. Proiectul va contribui, de asemenea, la furnizarea de informații specifice pentru grupurile țintă cu privire la metodele de protecție a plantelor ecologice pentru a reduce utilizarea pesticidelor. Implicarea experților relevanți în acest subiect relativ nou va asigura selectarea tehnologiilor de ultimă oră și a celor mai bune practici și utilizarea acestora pentru a produce materiale de formare care să ajute atât fermierii, cât și consilierii în problemele actuale de protecție a culturilor.

nowa międzynarodowa platforma wspierająca transfer wiedzy między międzynarodowymi ekspertami, aby byli świadomi najnowszych zagrożeń związanych z ochroną roślin i metod zapobiegania im, z uwzględnieniem strategii UE na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

METODOLOGIA

koncepcja pedagogiczna platformy internetowej i materiałów zdigitalizowanych

ELEMENTY WIZUALNE

wybrane tematy, np.: szkody wyrządzane przez owady i choroby inwazyjne, sposoby wykorzystania materiałów organicznych lub owadów-owadów itp. są prezentowane za pomocą filmów wideo, arkuszy informacyjnych, infografik i innych narzędzi komunikacyjnych, jeśli jest to konieczne.

PLATFORMA

nowa międzynarodowa platforma wspierająca transfer wiedzy pomiędzy międzynarodowymi ekspertami, aby byli świadomi najnowszych zagrożeń związanych z ochroną roślin i metod zapobiegania im, z uwzględnieniem strategii UE na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

PROGRAM NAUCZANIA

szablon do opracowania programu nauczania/ wytyczne do opracowania/ zaprojektowanie optymalnego czasu, zasobów dla różnych grup docelowych/ zebranie raportów partnerów/ sporządzenie raportu końcowego z przykładowym programem nauczania do ewentualnego dalszego wykorzystania w Europie

FORA SIECIOWE I BLOGI

narzędzie typu open-source, dodatkowy projekt graficzny i staranne planowanie struktury, tematyki treści i efektywnego wykorzystania

WYNIKI ANKIETY 
Jakie są potrzeby w zakresie szkoleń z ochrony roślin w krajach partnerskich?

Projekt INPACT jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +. Projekt rozpoczął się w styczniu 2022 r. i będzie trwał 2 lata. Głównym celem projektu jest stworzenie nowej międzynarodowej platformy wspierającej transfer wiedzy pomiędzy międzynarodowymi ekspertami, aby byli świadomi najnowszych zagrożeń związanych z ochroną roślin i metod zapobiegania im, biorąc pod uwagę strategie UE na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Numer referencyjny projektu: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827. Projekt jest realizowany przez międzynarodowych partnerów z różnych środowisk (zobacz więcej w części "Partnerzy")Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

Partnerzy i kontakt

Image
Instytucja koordynująca
CZU
www.czu.cz
Republika Czeska

Osoba do kontaktu:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

Instytucja koordynująca CZU - www.czu.cz Republika Czeska Osoba do kontaktu: Jana Pitrova pitrovaj@pef.czu.cz
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze został założony w 1906 roku. Duży i stale rozwijający się kampus oferuje doskonałe możliwości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Instytucja ma prawie 25.000 zapisanych studentów, którzy wraz z około 1500 pracowników (akademickich, badaczy, techników i pracowników administracyjnych) tworzą forum akademickie.
Image
Organizacja partnerska
AGRAREN UNIVERSITET - PLOVDIV
www.au-plovdiv.bg
Bułgaria

Osoba kontaktowa:
Vili Harizanova
vili.harizanova@gmail.com
Atanaska Stoeva
astoeva@au-plovdiv.bg

Informacje o AU Plovdiv
Uniwersytet Rolniczy (AU) jest jedynym w Bułgarii wyspecjalizowanym uniwersytetem finansowanym przez państwo w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych. Został założony w 1945 roku. Głównymi jednostkami strukturalnymi UA są cztery wydziały (Wydział Agronomii, Wydział Ogrodnictwa i Uprawy Winorośli, Wydział Ochrony Roślin i Agroekologii, Wydział Ekonomii) oferujące 10 programów studiów licencjackich, 34 programy studiów magisterskich i 28 programów studiów podyplomowych.
Image
Organizacja partnerska
Fundacja Civitas na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego
www.civitas.ro
Rumunia

Osoba kontaktu:
Judith Molnar
judith.molnar@civitas.ro

O Civitas
Civitas jest organizacją pozarządową, która prowadzi projekty i programy rozwoju lokalnego i regionalnego oraz buduje innowacyjne i trwałe modele interwencji w następujących obszarach: rozwój społeczności lokalnych i dobre zarządzanie, ekonomia społeczna i przedsiębiorczość, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Fundacja Civitas z Odorheiu Secuiesc zatrudnia 12 pracowników, ma około 20 uczniów i współpracuje z kilkoma grupami lokalnych producentów z regionu.
Image
Organizacja partnerska
TREBAG
www.trebag.hu
Węgry

Osoba do kontaktu:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

O firmie Trebag
TREBAG to węgierska firma prywatna i żywe laboratorium, posiadające rozległą sieć kontaktów na poziomie lokalnym i regionalnym wśród interesariuszy i podmiotów zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe.
Image
Organizacja partnerska
ARID
www.arid.org.pl
Polska

Osoba do kontaktu:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org
Martyna Kurek
martyna@lacjum.org

O ARID
Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych (ARID) jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei uczenia się przez całe życie.
Image
Organizacja partnerska
Kujani
www.kujani.hu
Węgry
Osoba kontaktu:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com
Zsuzsanna Kujani
kujani.zsuzsanna@gmail.com

O Kujani Firma
Kujani Ltd. jako przedsiębiorstwo rodzinne została założona w 2003 r. w celu zapewnienia wiedzy rolnikom w największym węgierskim regionie ogrodniczym. Firma Kujani Ltd. ma prawie 500 klientów, którzy proszą o usługi doradcze na 3 lub 5 lat oraz 100 studentów (szkolenia dla dorosłych) każdego roku, aby uzyskać certyfikat ochrony roślin. MŚP zatrudnia 3 płatnych i 2 pracowników niepłacanych i okresowo współpracuje z 10-15 ekspertami w dziedzinie ochrony roślin na podstawie umów o dzieło.
Image
Organizacja partnerska
ŚRÓDZIEMNOMORSKI INSTYTUT AGRONOMICZNY W CHANII
www.maich.gr
Grecja

Osoba kontaktu:
Ioannis Livieratos
livieratos@maich.gr
Carolyn Owen
owen@maich.gr

O MAICh
Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii (MAICh) został założony zgodnie z ustawą 4443/64, na mocy której Grecja stała się jednym z siedmiu członków założycieli Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych (CIHEAM), organizacji międzyrządowej, której celem jest promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej poprzez zapewnienie kształcenia podyplomowego na poziomie magisterskim oraz rozwijanie współpracy naukowej między regionami śródziemnomorskimi, bałkańskimi i innymi regionami rozwijającymi się.
© 2024 INPACT project .